Zapisz się do NEWSLETTERA i odbierz 15% rabatu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ARCYCIEKAWA.PL

Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r

 

Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej: sklep@arcyciekawa.pl;
 • telefonu: +48 667 577 252, +48 885 981 885;

 

 

I. DEFINICJE:

1.1. Sklep internetowy –  platforma umożliwiająca przeglądanie towarów oraz składanie Zamówień przez Klienta, prowadzona przez Sprzedawcę.

1.2. Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

1.3. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4. Sprzedawca – Arcyciekawa.pl Adam Kiriczok z siedzibą w Olsztynie, 10-429, ul. Cementowa 3a/28, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem NIP: 1130102946, REGON: 010940669; adres poczty elektronicznej: sklep@arcyciekawa.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 667 577 252, +48 885 981 885.

1.5. Towar – produkt, który Klient może nabyć w Sklepie Internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

1.6. Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia.

1.7. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta.

1.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00; Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Towary.

1.9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Arcyciekawa.pl Adam Kiriczok a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

1.10. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej www.arcyciekawa.pl umożliwiający utworzenie Konta.

1.11. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.arcyciekawa.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.12. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

1.13. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru.

1.14. Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego.

1.15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

1.16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.17. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

1.18. Odbiór – sposób dostawy zamówionych produktów.

1.19.Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy.

1.20. Newsletter– Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie. Rabat udzielany po zapisaniu się do Newslettera dotyczy wyłącznie sklepu internetowego arcyciekawa.pl.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.arcyciekawa.pl

2.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.arcyciekawa.pl, prowadzony jest przez firmę Arcyciekawa.pl Adam Kiriczok ul. Sulimy 1/226 82-300 Elbląg, NIP 1130102946.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

b.) FireFox w wersji 34 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

c.) Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

d.) Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

e.) Opera w wersji 26 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 


III. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
 • prowadzenie Konta w Sklepie,
 • korzystanie z Newslettera,
 • śledzenie drogi Zamówienia.

3.5. Firma Arcyciekawa.pl Adam Kiriczok może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Arcyciekawa.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Arcyciekawa.pl.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Arcyciekawa.pl.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Arcyciekawa.pl,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Zamówienie

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.arcyciekawa.pl, dokonać wyboru towarów oraz ich ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy,
 • czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Arcyciekawa.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „[Arcyciekawa] Otrzymaliśmy twoje zamówienie”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. DOSTAWA

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2.Koszt wysyłki uiszcza Klient przy zamówieniu poniżej 99,00 zł.  Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i opcji dostawy wybranej przez Klienta. Po dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszty te doliczane są do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem: kuriera i Paczkomatów Inpost.

5.3. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.

5.4. Termin realizacji dostawy wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 • przelewem na numer konta bankowego 41 1050 1807 1000 0092 6319 1877
 • płatnością w systemie Imoje
 • płatność kartą kredytową (Visa, Mastercard) – płatności są obsługiwane przez system Imoje
 • kredyt kupiecki (faktura z terminem płatności) – forma płatności dla firm i instytucji. Tą formę zapłaty należy wcześniej uzgodnić z obsługą sklepu.

6.3. Klient jest zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.4. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury imiennej, lub faktury VAT na żądanie Klienta. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
6.5. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów), z zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

 

VII. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Klient może zrezygnować z zamówienia, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta lub samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego (dotyczy Klientów zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta).

7.2. W przypadku anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.3. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym arcyciekawa.pl w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:

 • w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy,
 • w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
 • w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.4.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 Ustawy o prawach konsumenta):

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.5.  Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub drogą elektroniczną). Klient może skorzystać z udostępnionego na stronie https://www.arcyciekawa.pl/zwroty wzoru formularza odstąpienia od umowy lub ustawowego wzoru formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe.

7.6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca  wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może  wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7. Klient powinien samodzielnie odesłać produkt i ponieść koszty jego bezpośredniego odesłania (zwrotu) do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy. Ponadto jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.

7.8. Klient dokonujący zakupu produktu głównego w zestawie z innym produktem zawiera umowę sprzedaży w sposób kompleksowy i nie przewiduje się możliwości jej częściowego utrzymania w przypadku wykonania przez Klienta prawa odstąpienia co do części tej umowy. Klient może odstąpić od umowy jedynie w całości. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw. Odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży powoduje również odstąpienie od umów mających charakter dodatkowy wobec umowy sprzedaży (np. przedmioty dołączone do głównego produktu w ramach gratisu).

7.9.  Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.10. Klient, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić przedmiot zamówienia przekazując lub odsyłając go na adres siedziby Sprzedawcy .

 

VIII. REKLAMACJE

8.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
8.2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
8.3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: Arcyciekawa.pl Adam Kiriczok, ul. Cementowa 3a/28, 
10-429 Olsztyn

 Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem załatwienia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru).
8.4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.
8.5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy:
sklep@arcyciekawa.pl.

 

XIX. ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z KODÓW RABATOWYCH

9.1. Kod rabatowy upoważnia do rabatu (zniżki) w wysokości wskazanej przez sklep internetowy arcyciekawa.pl. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji w dowolnym czasie. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów.

9.2. Oferta promocyjna w postaci kodów rabatowych dotyczy wyłącznie Klientów Arcyciekawa.pl, którzy w okresie obowiązywania promocji wpisali poprawny kod w polu „Kod rabatowy” oraz potwierdzili go przyciskiem „zastosuj kupon” podczas składania zamówienia. Wpisanie kodu rabatowego w polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub pieniężną przekazanego Klientowi Kodu rabatowego.

9.3. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami. Kody rabatowe nie łączą się, nie sumują się ze sobą oraz nie mogą być wykorzystywane przy zakupie produktów objętych innymi promocjami (o ile regulamin promocji nie mówi inaczej). W jednym zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

10.1. Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia 93 roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
11.2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.

11.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Arcycielawa.pl Adam Kiriczok a Klientem, który jest Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.4 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Arcycielawa.pl Adam Kiriczok a Klientem, który nie jest Konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

11.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

11.6. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami konsumenta i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Data wejścia w życie Regulaminu: 07.01.2019 r

Zamknij Menu
×

Koszyk